^do góry

www.utw-starebogaczowice.pl

mod.
http://utw-starebogaczowice.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/sampledata.slideshow.2gk-is-101.jpglink
http://utw-starebogaczowice.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/sampledata.slideshow.1gk-is-101.jpglink
http://utw-starebogaczowice.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/sampledata.slideshow.3gk-is-101.jpglink
http://utw-starebogaczowice.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/sampledata.slideshow.4gk-is-101.jpglink
http://utw-starebogaczowice.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/sampledata.slideshow.5gk-is-101.jpglink
«
»
Progress bar

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Starych Bogaczowicach z dnia 15.02.2013r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W STARYCH BOGACZOWICACH

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starych Bogaczowicach rozpoczął swoją działalność na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 26 lutego 2013 roku podpisanego przez Wójta gminy Stare Bogaczowice, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach, Kanclerza Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości oraz Przewodniczącego Rady Gminy Stare Bogaczowice.

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin organizacyjny określa zasady wewnętrznej organizacji, zadania oraz zakres działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starych Bogaczowicach zwanego dalej „UTW”,

 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa:
  a) Ośrodku – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach,
  b) Kierowniku GOPS – należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach.

 3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starych Bogaczowicach działa w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach i wypełnia zadania określone w ustawie o pomocy społecznej w zakresie reintegracji społecznej, dotyczące organizowania różnorodnych form integracji mieszkańców.

 

II. Struktura organizacyjna

 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starych Bogaczowicach działa, jako komórka organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach. Uniwersytetem kieruje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we współpracy z koordynatorem.

 2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starych Bogaczowicach współpracuje z Wałbrzyską Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości, z pracownikami naukowymi gwarantującymi wysoki poziom merytoryczny programu nauczania.

 3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starych Bogaczowicach współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną oraz Gminnym Centrum Edukacyjno-Społecznym w Starych Bogaczowicach.

 4. Organem nadzorującym działalność merytoryczną Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starych Bogaczowicach jest Rada Programowa. W skład Rady Programowej wchodzą:

 • Kierownik GOPS

 • Koordynator UTW

 • Przewodniczący Rady Słuchaczy

 • Przedstawiciel WWSZZiP

 1. Organem przedstawicielskim słuchaczy jest Rada Słuchaczy.

Rada Słuchaczy wybierana jest w wyborach bezpośrednich spośród i przez słuchaczy Uniwersytetu na corocznym walnym zebraniu słuchaczy.

W skład Rady wchodzą 3 osoby, które na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

Kadencja Rady trwa rok.

Zadaniem Rady Słuchaczy jest:

 • inicjowanie zdarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych

 • współpraca z koordynatorem przy organizacji wyjazdów

 • zgłaszanie do koordynatora wniosków w sprawach doboru tematów prowadzonych zajęć

 1. Koordynator UTW jest odpowiedzialny za:

 • organizację zajęć UTW

 • poziom merytoryczny i prawidłową realizację programu

 • zgodność działań z przepisami prawa i wytycznymi kierownika GOPS

 • przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności

 

 

III. Cele i formy działania

 

 1. Celem Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest:

 • Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, zdrowotnej i krajoznawczo-turystycznej dla osób starszych;

 • Aktywizacja psychospołeczna słuchaczy, a co za tym idzie ogólne poprawianie, jakości życia tych osób poprzez szeroki wachlarz przedsięwzięć edukacyjnych i poznawczych w różnych formach;

 • Ułatwienie osobom starszym odnalezienie się we współczesnym świecie oraz zrozumienie prawideł jego funkcjonowania w aspekcie gospodarczym, społecznym i politycznym.

 1. Cele określone w pkt.1 UTW realizuje poprzez:

 • wykłady, prelekcje i seminaria,

 • lektoraty języków obcych,

 • zajęcia warsztatowe,

 • zajęcia ruchowe,

 • działalność w zespołach, sekcjach, klubach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów i słuchaczy zgodnie z potrzebami,

 • okolicznościowych spotkań z udziałem autorów i twórców, spotkań poetyckich, muzycznych i kabaretowych,

 • aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą.

 

IV. Finanse, baza lokalowa, obsługa

 

 1. Ośrodek przy współpracy z Gminnym Centrum Edukacyjno-Społecznym i organizacjami pozarządowymi zapewnia:

 • pomieszczenia do prowadzenia zajęć,

 • pracę koordynatora,

 • obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny,

 • obsługę finansowo-księgową,

 1. Środki finansowe na działalność UTW pochodzą z:

 • opłat wnoszonych przez słuchaczy w formie czesnego,

 • z opłat za zajęcia fakultatywne,

 • ze środków własnych GOPS,

 • darowizn i sponsoringu,

 • projektów realizowanych dla potrzeb UTW

 1. Wysokość czesnego jest corocznie ustalana przez organ prowadzący w porozumieniu z Radą Słuchaczy

 2. Nadzór nad gospodarką finansową Uniwersytetu sprawuje księgowość Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach.

 

V. Warunki naboru i uczestnictwa

 

 1. Słuchaczem UTW może być każda osoba, w wieku emerytalnym, która podpisze deklarację słuchacza i uiści opłatę semestralną.

 2. Słuchacz może być skreślony z listy słuchaczy na swój pisemny wniosek, w wyniku dłuższej, nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach lub nie opłacenia w terminie czesnego.

 

VI. Prawa i obowiązki Słuchacza

 

 1. Słuchacze UTW w Starych Bogaczowicach mają prawo :

 • zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturowych, turystycznych,

 • brania udziału we wszystkich rodzajach zajęć zgodnie z zainteresowaniami i przyjętymi zasadami płatności,

 • inicjowania nowych form działań programowych,

 • zgłaszania swoich uwag i wniosków do Rady Słuchaczy.

 1. Słuchacze zobowiązani są do:

 • systematycznego uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach,

 • przestrzegania niniejszego regulaminu,

 • przestrzegania zaleceń Kierownika GOPS oraz Koordynatora UTW,

 • terminowego wnoszenia opłat czesnego oraz opłat za zajęcia dodatkowe,

 • poszanowania i dbałości o mienie UTW i instytucji współpracujących.

 

VII. Plan i organizacja zajęć

 1. Rok akademicki trwa od października do czerwca następnego roku kalendarzowego i jest podzielony na dwa semestry.

 2. Organizację roku akademickiego określa kierownik GOPS w formie wewnętrznego dla UTW zarządzenia.

 3. Warunkiem utworzenia nowej grupy zajęciowej jest zdeklarowanie się do uczestnictwa w niej nie mniej niż 8 osób.

 4. Harmonogram oraz obsada zajęć podawane są do wiadomości słuchaczom przed rozpoczęciem semestru, szczegółowe plany zajęć oraz wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania UTW umieszczane są na stronie www.utw-starebogaczowice.pl , stronach internetowych GOPS i UG oraz na tablicach ogłoszeń.

 5. Każdy Słuchacz uczestniczy w wykładach oraz w dowolnie wybranej liczbie grup zajęciowych.

 

VII. Ukończenie UTW

 

 1. Słuchacze nie zdają egzaminów; po zakończeniu każdego roku uzyskują dyplom ukończenia roku akademickiego.

 2. Decyzję o kontynuowaniu nauki na kolejnym roku akademickim słuchacze podejmują przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, najpóźniej do końca września.

 3. Słuchaczom, którzy ukończą trzy lata akademickie (6 semestrów) zostanie przyznany certyfikat WZOROWEGO SŁUCHACZA UTW.

 4. Słuchaczom, którzy ukończą pięć lat akademickich (10 semestrów) zostanie przyznany certyfikat ZŁOTEGO SŁUCHACZA UTW.

 

VIII. Przepisy końcowe

 

 1. UTW w Starych Bogaczowicach używa podłużnej pieczęci o następującej treści: Uniwersytet Trzeciego Wieku przy GOPS Stare Bogaczowice ul. Główna 148; 58-312 Stare Bogaczowice tel. 844-35-03.

 2. UTW prowadzi kampanię informacyjną i propagującą swoją działalność, może wydawać czasopismo dotyczące funkcjonowania UTW, prowadzić stronę www, profil na portalu społecznościowym.

 3. Słuchaczom UTW nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o szkolnictwie wyższym, za wyjątkiem określonych w niniejszym regulaminie.

 4. Zmiany treści regulaminu dokonuje organ prowadzący.

 5. Przepisy niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem podpisania przez organ prowadzący.

 

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Starych Bogaczowicach

Jolanta Kocoń